Algemene Voorwaarden

Alle prijzen op de website zijn in euro en exclusief BTW tenzij anders vermeld.

De plaatsing is inclusief in de prijs en houdt in: 2 flexibels van 60cm, afvoer binnen de 2.5 meter waar het toestel moet worden geplaatst, afvoerbuis van 2.5 meter, 2 uur plaatsen en aankoppelen van het toestel, verplaatsing over gans België.

Een standaardplaatsing houdt in:

 • 2 u ter plaatse (volstaat in 97% van de gevallen)
 • Verplaatsing over gans België

Stukken inclusief de installatie:

 • De eigenlijke waterontharder
 • 2 flexibels van 60cm
 • afvoerbuis van 2.5 meter
 • 1 zak zout, 25 kg

De eigenlijke installatie van het toestel omvat:

 • Voor de hangende elementen: boren van twee gaten en aanvijzen van de inox beugel.
 • Testen van de hardheid aan de kraan.
 • Aansluiten van de flexibels ( 20 cm tot 120 cm ) op ¾ duim schroefdraad en op de by-pass van het toestel, eveneens ¾ duim.
 • Eventueel een koppelstuk of een reductie plaatsen.
 • Opvullen van het zoutreservoir.
 • Instellen van de hardheid.
 • Aansluiten bij een bestaande afvoer, eventueel met een Y koppelstuk en dit binnen de 2.5 meter.
 • In werking stellen van het toestel= manueel de regeneratie doen en de eerste maal spoelen.
 • Controleren van de pekelklep.
 • Invullen van de interventiebon en door de klant laten tekenen.

In regel wordt alles wat niet in bovenstaande opsomming staat als extra uren en kosten aangerekend. Extra manuren worden aangerekend aan 46 euro per uur.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1 Het overmaken van een bestelling aan Delta Waterontkalkers brengt de stilzwijgende aanvaarding mee van deze algemene factuurvoorwaarden.

2 Bij verbreking van de verkoopovereenkomst door de klant of om een aan de klant te wijten oorzaak wordt een forfaitaire  schadevergoeding aangerekend van 30% op de totale verkoopsom .

3 Alle klachten betreffende geleverde materialen of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 dagen na de plaatsing of de levering. Na deze datum wordt geen klacht meer aanvaard.

4 Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag.

5 Bovendien zal ons ongeacht de betaling der nog verschuldigde bedragen en intresten, een forfaitaire conventionele vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 Euro voor niet-betaling op de vervaldag, deze vergoeding zal van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn.

6 De firma Delta Waterontkalkers aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor schade, ontstaan na het beëindigen der werken, voortvloeiende uit het gebruik van de door haar geleverde goederen.

7 De geleverde waren blijven eigendom van Delta Waterontkalkers tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico in verband met de geleverde goederen blijft evenwel ten laste van de klant en dat vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming tussen partijen.

8 De contractant is gerechtigd om door Delta Waterontkalkers een chemisch onderzoek te laten uitvoeren van een waterstaal waarvan de samenstelling wordt nagegaan.

9 Gezien het grondwater vatbaar is voor wijzigingen in de samenstelling ervan geeft dit onderzoek slechts een beoordeling van het onderzochte staal. De aansprakelijkheid van Delta Waterontkalkers voor dit wateronderzoek beperkt zich strikt tot chemische analyse en breidt zich niet uit tot de beoordeling ervan die geheel vrijblijvend wordt verstrekt wat betreft het gebruik van het water.

10 In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Gent  bevoegd.

11 Totale Garantie voorwaarden: Indien jaarlijks onderhoudscontract en mits de door ons aangewezen producten te gebruiken. Zoniet vervalt de garantie na 1 jaar.

Algemene voorwaarden onderhoudscontract

1 Door ondertekening van het onderhoudscontract verbindt Delta Waterontkalkers zich ertoe een jaarlijkse onderhoudsbeurt uit te voeren aan de mechanische onderdelen van de waterbehandelingstoestellen.

2 Het aantal onderhoudsbeurten alsook de prijs wordt overeengekomen op de voorzijde van het contract.

3 In de overeengekomen prijs zijn enkel het loon en niet de materialen begrepen.

4 Bij de aanvang van dit contract dient het toestel zich in goede staat te bevinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen de nodige herstellingen voorafgaande door Delta Waterontkalkers uitgevoerd en gefactureerd worden.

5 Huidig contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tenzij dit door de klant een maand voorafgaandelijk aan de vervaldatum aangetekend opgezegd wordt.

6 Delta Waterontkalkers kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor defecten tengevolge van slijtage aan het toestel of voor schade die zou kunnen ontstaan t.g.v. het gebruik van onaangepaste zouten of externe factoren zoals vorstschade, brand en blikseminslag.

7 De premie is gekoppeld aan het indexcijfer der Consumptieprijzen. De premie vermeldt op het contract is de basispremie. De basisindex is het indexcijfer der Consumptieprijzen in de maand van de aanvang van het contract. De aanpassing zal gebeuren volgens toepassing van de volgende formule: nieuwe basispremie = basispremie x nieuwe index.

De aanpassing zal enkel geschieden indien het nieuwe indexcijfer minstens 5 punten hoger of lager ligt dan bij de vorige aanpassingen.

8 Voor ieder geschil erkennen de partijen uitsluitend de bevoegdheid van de Rechtbank van  Gent.

Garantie

Op uw delta waterontkalker geniet u van 10 jaar garantie bij jaarlijks onderhoud door onze technische dienst.

Zonder onderhoud is er een fabrieksgarantie van 5 jaar. De garantiekaart van de fabriek zit bij het toestel.